DEMİR 3 KLORÜR FeCl3

KULLANIM ALANLARI:

► Evsel ve endüstriyel su arıtma işlemlerinde ,

► Elektronikte baskılı devrelerin yapılmasında ,

► Çamur şartlandırma işlemlerinde,

► Bakır aşındırma işlemlerinde,

► Demir oksit pigmentlerin üretiminde ,

► Tekstil de mordant olarak

AMBALAJ:

Dökme olarak tankerlerle , 1000 litrelik plastik konteynerlerle sevk edilmektedir.

DEPOLAMA:

Demir -3- Klorür depolamada lastik kaplı karbon çelik , Polietilen , PVC , PTFE türü plastik malzemeler ve FRP’den yapılmış tanklar kullanılabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI:

Tam koruyucu elbise ile solunum cihazı kullanılmalıdır. Misk ve buharlarının solunmasından kaçınılmalıdır. Göz , cilt ve elbiseyle temas etmesi önlenmelidir. Kullanım sonrası yıkanılmalıdır. Cilt ve gözlere temas etmesi halinde 30 dakika süre ile bol miktarda su ile yıkanmalıdır.

Buharlarını azaltmak için su spreyi uygulanmalıdır. Alan tamamen temizlenene kadar girişi kısıtlayın. Herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan kaçağı kesmeye çalışın. Kum veya yanıcı olmayan bir madde ile karıştırılan atık daha sonra ortadan kaldırılmak üzere bir ambalaja konulur. Kirlenen alan su ile yıkanarak temizlenmelidir.

Arıtma Kimyasalları

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI :

 

Konsantrasyon

Görünüş

Yoğunluk (20°C)

Mangan (Mn)

Demir (II)

Çözünmeyen Maddeler

Arsenik (As)

Kadmiyum (Cd)

Krom (Cr)

Civa (Hg)

Nikel (Ni)

Kurşun (Pb)

Antimon (Sb)

Selenyum (Se)

TİP-1

% 41±1 (m/m)

Koyu kahverengi sıvı

1,43 ± 0,03 (gr/cm3)

Max. %0,5 (m/m)/Fe(III)

Max. % 2,5 (m/m)/Fe(III)

Max. % 0,2 (m/m)/Fe(III)

Max. 20 mg/kg Fe(III)

Max. 1 mg/kg Fe(III)

Max. 50 mg/kg Fe(III)

Max. 0,3 mg/kg Fe(III)

Max. 60 mg/kg Fe(III)

Max. 35 mg/kg Fe(III)

Max. 10 mg/kg Fe(III)

Max. 10 mg/kg Fe(III)

TİP-2

% 40±2 (m/m)

Koyu kahverengi sıvı

 

Max. %0,5 (m/m)/Fe(III)

 

ANALİZ METODU

Titrimetrik

Göz ile kontrol

Dansimetre

FAAS (2)

Titrimetrik

Gravimetrik

AAS (4)

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

HİDROKLORİK ASİT - ÇÖZELTİ (HCl)

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüş : Renksiz - açık sarı renkte, kendine has keskin kokulu tahriş edici berrak çözelti

- Metallerle olan temasında yanıcı gaz olan hidrojen açığa çıkar.

- Oksitleyici maddelerle olan reaksiyonunda zehirli gaz olan KLOR açığa çıkar.

- Bazlarla şiddetli bir reaksiyona girer ve ısı açığa çıkar.

- Temas etmemesi gereken malzemeler : Çok bilinen metaller, su, aminler, metaloksitleri, asetik anhidrit, propiolaktan, vinil astet, cıva sulfat, kalsiyum fosfit, formaldehit, alkaliler, karbonatlar, kuvvetli bazlar, sülfürük asit, kloro sülfonik asit

AMBALAJ

Dökme olarak içi PVC dışı polyester, içi HCl e uygun lastik kaplı karbonçelik ve polietilen türü tankerler ile taşınır.

DEPOLAMA

Hidroklorik Asit depolamada lastik kaplı karbon çelik, FRP, PVC türü plastik malzemelerden yapılmış tanklar kullanılabilir.Depolama tankları doğrudan güneş ışığı alan yerlerden ve ısı kaynaklarından uzakta bulunmalı ve iyi havalandırılmalıdır.Oksitleyici maddeler özellikle de nitrik asit ve kloratlarla birlikte veya bu tür maddelerin yakınında depolanmamalıdır.Herhangi bir dökülme veya sızıntı halinde asidin çevreye yayılmasını önleyici, aside dayanıklı malzemeden yapılmış ve içerisinde asidin nötralize edilmesini sağlayacak malzeme (kireç taşı veya sodyum karbonat) bulunan bir havuz olmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

► Su yumuşatma ve saflaştırmada katyonik reçinelerin rejenerasyonu

► Demir Dekapaj

► Petrol Endüstrisi

► Boya Endüstrisi

► Tekstil Endüstrisi

► İlaç Endüstrisi

► Kimya Endüstrisi

TAŞIMA, KULLANIM VE DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Taşıma ve kullanım sırasında gözlük, yüz maskesi, eldiven ve koruyucu giysi kullanılmalıdır. Asit buharını teneffüs etme gibi durumda kullanılmak üzere maske hazır bulundurulmalıdır.

Asidin deri veya gözle teması halinde o bölge bol su ile 30 dakika süreyle yıkanmalıdır. Bilahare tıbbi müdahalede bulunmalıdır. Asidin buharı teneffüs edildiğinde hasta temiz havaya çıkarılmalı, sıcak tutulmalı ve dinlendirilmelidir. Güçlükle soluyorsa; oksijen verilmeli, solumuyorsa suni teneffüs uygulanmalı, derhal doktor çağırılmalıdır. Asidin yutulması halinde kusturulmaya çalışılmamalıdır, bolca su verilmelidir.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI:

 

Konsantrasyon (HCl)

Kızdırma kalıntısı

Sülfat (H2SO4 olarak)

S. Klor ve Brom (Cl2 olarak)

Sülfit (H2SO3 olarak)

Demir (Fe) içeriği

Görünüş

Renk

Yoğunluk (15°C)

Molekül ağırlığı

 

min. %30 (m/m)

max. 10 ppm

max. 0,5 ppm

max. 10 ppm

max. 0,5 ppm

max. 0,2 ppm

Berrak

Renksiz – açık sarı

1.152 gr/cm3

36.46 g/g-mol.

ANALİZ METODU

Titrimetrik

Gravimetrik

Türbidimetrik

Titrimetrik

Titrimetrik

Kolorimetrik

Göz ile kontrol

Göz ile kontrol

SODYUM HİDROKSİT – SOLÜSYON (NaOH)

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüş : Berrak, renksiz, kokusuz sıvı

Yanıcı değildir. Nem yada suyla teması yanıcı maddeleri ateşlemeye yetecek derecede ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle havaya karıştığında patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, yanıcı maddelerle, organik maddelerle çinko, alüminyum peroksitler ve halone edilmiş hidrokarbonlarla reaksiyona girer.

AMBALAJ

Dökme olarak içi polipropilen dışı polyester kaplı, polietilen, paslanmaz çelik tankerlerle taşınmaktadır. Demir safsızlığın problem olmadığı hallerde karbon çelik tankerlerle de taşınmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

Kimya sanayinin temel maddelerinden birisi olup; başlıca kullanım alanları şunlardır :

► Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi

► Tekstil Endüstrisi

► Alüminyum Endüstrisi

► Gıda Endüstrisi

► Deterjan ve Sabun Endüstrisi

► Asit Nötralizasyonu

► Tarımsal Kimyasallar Endüstrisi

► Boya Endüstrisi

► Patlayıcı Endüstrisi

► Yiyecek Endüstrisi

► İyon Değiştirici Reçinelerin Rejenerasyonunda

► Cevher Flatasyonu ve İşle Endüstrisi

► İlaç Endüstrisi

► Petrol Rafineri Endüstrisi

► Boya Endüstrisi

► Suni İpek Endüstrisi

► Su Arıtma Endüstrisi

DEPOLAMA

Özellikle demir safsızlığın problem olmadığı hallerde; karbon çelik tanklarda, maksimum depolama sıcaklığı 50°C’yi geçmeyecek şekilde depolanabilir. Ayrıca paslanmaz çelik ve nikel’in yanı sıra lastik ve plastik kaplamalı tanklar da kullanılabilir. %30-32 ve %45-48’lik kostiğin depolandığı tanklar sıcaklığın 16°C’nin altına düşmemesi için izoleli ve ısıtıcılı olmalıdır.

TAŞIMA, KULLANIM VE DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Sodyum Hidroksit çok kuvvetli bir baz ‘ dır , ciddi yanıklara neden olur. Taşıma ve kullanım sırasında kimyasal madde gözlüğü , koruyucu başlık, lastik veya PVC eldiven, ful iş elbisesi kullanılmalıdır.

Kostiğin deri veya gözle teması halinde o bölge derhal bol ve temiz su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır.Eğer giysilere bulaşmışsa giysiler derhal çıkarılmalıdır ve müdahalede bulunulmalıdır. Doktor çağırın. Kostiğin yutulması halinde , hastayı kusturmaya çalışmayın , bilinci yerinde ise ağzını suyla yıkayın ve yarım fincan su içirin. Doktor çağırın.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI :

 

Safiyet (NaOH)

Na2CO3 içeriği

Klorür (Cl) içeriği

Sülfat (SO4) içeriği

Demir (Fe) içeriği

Bakır (Cu) içeriği

Mangan (Mn) içeriği

Silis (SiO2) içeriği

Yoğunluk (30°C)

Donma noktası

TİP-1

min. %30 (m/m)

max. %0,6 (m/m)

max 40 ppm

Yok

max. 0,5 ppm

max. 0,05 ppm

max. 0,05 ppm

max. 1,5 ppm

1.32 gr/cm3

2-6°C arasında

TİP-2

min. %45 (m/m)

max. %0,9 (m/m)

max. 50 ppm

Yok

max. 1,0 ppm

max 0,07 ppm

max 0,07 ppm

max. 1,8 ppm

1.495 gr/cm3

5-13°C

ANALİZ METODU

Titrimetrik

Titrimetrik

Titrimetrik

Türbidimetrik

Kolorimetrik

AAS

AAS

Kolorimetrik

Sayfa başına geri dön

HİDROJEN PEROKSİT (H2O2)

(Perhidrol, Hidroksiperoksit, Oksidol)

AMBALAJ ŞEKLİ:

Hidrojen Peroksit, 65 kg’lık plastik (polietilen) bidonlarda ve dökme olarak satışa sunulmaktadır.

HİDROJEN PEROKSİT İÇERİĞİ ( % H2O2 ) ANALİZİ:

Yöntem: Titrimetrik

Reaktifler: 0,1 N KMnO4 ve % 5‘lik H2 SO4 (Anaitik saflıkta)

İşlem: 0,15-0,20 gr arası numune bir erlene alınır. Üzerine 100 ml % 5 ‘lik H2 SO4 eklenir.

Çözelti rengi pembe olana kadar 0,1 N KMnO4 ile titre edilir.

(Renk 30 san. içinde değişmemelidir.)

KULLANIM ALANLARI:

Tekstil Sektöründe: Kumaş ve ham bezin ağartılmasında.

Kağıt ve Kağıt Hamuru Sektöründe: Kağıt hamurunun ve atık kağıtların beyazlatılmasında.

Kimya Sektöründe: Oksidasyon ve hidroksilasyon reaksiyonlarında, perasetik asit,    sodyum perborat, sodyum perkarbonat, kasiyum peroksit gibi organik inorganik peroksitlerin üretiminde.

Çevre Kimyasalları Sektöründe: Atık su arıtımında suya çözünmüş oksijen sağlamada ve suyun zehirleyici etkisinin giderilmesinde.

Gıda Sektöründe: Süt, meyve suyu gibi içeceklerin kutularının sterilizasyonunda ; koruyucu madde olarak sütün içinde.

İlaç Sektöründe: Lokal mikrop öldürücü (antiseptik) olarak kontak lens temizleyicisinde.

Kozmetik sektöründe: Saç rengi açmada ve saç boyasında.

Maden Sektöründe: Çeşitli madenlerin zehirleyici etkilerinin giderilmesinde.

Metalurji Sektöründe: Metalik yüzey oluşturmada.

Havuz Kimyasalları Sektöründe: Havuz sularının dezenfeksiyonunda.

STOKLAMA VE KULLANIM ŞEKLİ:

Hidrojen Peroksit, serin bir alanda, direkt güneş ışığından, ısıdan ve yanıcı malzemelerden uzak tutularak

depolanmalıdır. Hidrojen Peroksit’in dekompozisyonuna yol açabilecek olan katalitik kirlenmeyi önlemek amacıyla ambalajı daima kapalı tutulmalıdır. Ürün temel olarak yanıcı olmasa da dekompozisyonu sonucu açığa çıkan oksijen, yanmayı şiddetlendirebileceğinden kullanım sırasında, ürünün yanabilen organik maddelerle temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Kullanım alanlarında olası kazalarda meydana gelebilecek dökülme ve sızıntılara karşı, ürünün yayıldığı sahanın suyla yıkanması için yeterli miktarda su bulundurulmalıdır. Oluşan H2O2 buharlarının yayılmasını azaltmak için ortam havalandırılmalıdır. Ürün; cilt, burun, boğaz ve ciğerler için tahriş edici olduğundan, koruyucu kıyafet giyilmelidir. Hidrojen Peroksitin depolanmasında saf alüminyum (min.%99,5), paslanmaz çelik (304/316 L), tantalum, zirkonyum, cam/seramik kullanılması uygun olan malzemelerdir. Depolanmasında polietilen ve PVC tipi malzemeler kullanılması sadece max. %60 (ağırlık olarak) konsantrasyonlu çözeltiler için uygundur.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI:

 

Konsantrasyon (% m/m):

Asidite (% H2SO4):

Stabilite( %m/m):

Görünüm:

%30

>30

<0,04

>97

Berrak, renksiz sıvı

%35

>35

<0,04

>97

%50

>50

<0,04

>97

%60

>60

<0,045

>97

%70

>70

<0,045

>97

 

Konsantrasyon

Kaynama Noktası (°C)

Donma Noktası (°C)

Aktif O2 Miktarı (%)

Bağıl Yoğunluk 20°C/ 4°C 9

Toplam Buhar Basıncı 30°C torr

H2O2 Kısmi Buhar Bas. 30°C torr

%30

106

-26

14,1

1,11

25

0,25

%35

108

-32

16,5

1,13

24

0,3

%50

114

-52

23,5

1,19

18

0,6

%60

119

-56

28,5

1,24

14

0,9

%70

125

-37,5

32,9

1,29

11

1,3

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:

SODYUM METABİSÜLFİT (SMBS)

(Gıda Kalitesi) Na2S2O5

AMBALAJ:

Kristal SMBS 25 kg’lık ventilli polietilen torbalarda ve 300 kg’lık / 500 kg’lık / 750 kg’lık / 1000 kg’lık / 1100 kg’lık 1250 kg’lık içi polietilen linerli polipropilen big bag’lerdedir.

KULLANIM ALANLARI:

► Tekstil sanayinde elyafın ağartılmasında antiklor ve boyamada sabitleştirici olarak.

► Selüloz esterler üretiminde antiseptik olarak

► Aromatik alkoller, aldehitler gibi çeşitli organik maddeler ile sodyum hidrosülfit üretimlerinde ana madde olarak

► Fermantasyon işleminde antiseptik olarak

► Deri sanayinde depilatör olarak

► Kozmetik ve konserve sanayilerinde dezenfektan olarak

► Kağıt, şeker, lastik, tutkal, galvanoplasti gibi sanayi kollarında ve değişik uygulama alanlarında

STOKLAMA VE KULLANMA:

Kuru ve kapalı yerlerde önemli bir aktivite kaybı olmaksızın uzun süre saklanabilir. Depo kuru, serin ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Nemli ortamda SO2 ayrışımı nedeniyle aktivite kaybına uğrar ve bozulur. Hava ile teması önlenmelidir. Kapalı yerlerde kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kullanılmadığında orijinal ambalajında kapalı tutulmalıdır.

Raf ömrü: 24 ay

UYARILAR VE ÖNLEMLER:

Ürün, dezenfektan olduğundan, üründe biyolojik üreme riski bulunmamaktadır.

Tüketime hazır veya üreticilerin talimatlarına göre hazırlanan ürünler için, toplam SO2 cinsinden hesaplanan

konsantrasyonu 10 mg/kg veya 10 mg/L den daha fazla olduğunda alerjen özellik gösterebilir. (Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği / EK1- Alerjen Maddeler veya Ürünler Listesi). Ürünün alerjen özellik göstermemesi için ton ürün başına 15 gr’dan fazla E223 kullanılmamalıdır.

Bozulduğunda alerjen özellik gösterir. Yukarıda belirtilen stoklama ve kullanma koşullarına uyulmalıdır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 03.08.2005 tarih ve G-77-0055-00001-7 sayılı izni ile üretilmiştir.

UYARI: Yukarıda verilen bilgiler, işletme şartlarında yaptığımız araştırmalar doğrultusunda elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla birlikte, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

 

Görünüş

Konsantrasyon(Na2S2O5)

SO2 içeriği

Na2SO3 içeriği

Na2S2O3 içeriği

Na2SO4 içeriği

Demir (Fe) içeriği

Ağır metaller

(Fe hariç, Pb cinsinden)

Klorür (Cl) içeriği

Arsenik (As) içeriği

Kurşun (Pb) içeriği

Kadmiyum (Cd) içeriği

Selenyum (Se) içeriği

Suda çözünmeyen

pH (% 10’luk sulu çözelti)

Civa (Hg) içeriği

ÜRETİM METODU

HAMMADDE İÇERİĞİ

Beyaz-açık krem renkli nem çekici kendine has kükürtdioksit kokulu kristal toz

min. %98 (m/m)

min. %66,02 (m/m)

max. %1,5 (m/m)

max. %0,02 (m/m)

max. %2 (m/m)

max. 5 ppm

 

max. 10 ppm

max. %0,02 (m/m)

max. 0.5 ppm

max. 0.5 ppm

max. 50 ppm

max. 0.5 ppm

Yok

4-4,5

max. 0.1 ppm

Sürekli (continue)

Kükürt, Sodyum Karbonat, Sodyum Hidroksit

ANALİZ METODU(Gıda Kalitesi)-E223

Göz ile kontrol

Titrimetrik

(Hesap ile)

Titrimetrik

Türbidimetrik

Türbidimetrik

Kolorimetrik

 

Kolorimetrik

Titrimetrik

AAS

AAS

AAS

AAS

Gravimetrik

pHmetre

AAS

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Sayfa başına geri dön

POLİALUMİNYUM KLORÜR - Al(OH)a Clb (SO4)c

AMBALAJ:

Dökme olarak tankerlerle veya 1000 litrelik PE konteynerlerle sevk edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI:

► Endüstriyel su arıtma işlemlerinde

► İçme suyu arıtma işlemlerinde

► Kağıt sanayinde

KULLANIM VE DEPOLAMA:

Polialuminyum Klorür depolamada lastik kaplı karbon çelik, Polietilen, Polipropilen, PVC, PTFE  türü plastik malzemelerden yapılmış tanklar kullanılabilir.  Paslanmaz çelik malzeme önerilmemektedir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Buhar, toz, ve zerreciklerini solumaktan sakının. Kuru ve serin (20°C) yerlerde depolayın. Ambalajları sıkıca kapatılmış olmalıdır. Polialuminyum Klorür solüsyonları ideal olarak plastik (PE, PP, PVC) veya fiberglass malzemeden yapılmış tanklarda depolanmalıdır. Paslanmaz çelik malzeme önerilmemektedir.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI :

 

Görünüm

 

Al2O3

Yoğunluk (25°C)

pH (%5’lik çözeltide)

Viskozite (20°C)

Bazisite

Sülfat (SO4)

PAK 10 Y

Sarımsı sıvı

10,5 0,5 %

 

1,25 0,1 gr/cm3

4,0 0,5 %

<20 mPas

65 10 %

< 5 % (w/w)

PAK 17 D

Sarımsı sıvı

17 1 %

(w/w)

1,4 0,1 gr/cm3

3,0 1,0 %

<50 mPas

35 10 %

< 5 % (w/w)

TÜRBİDİMETRİK

Gözle

Titrimetrik

 

Dansimetre

pH metre

Viskozimetre

Titrimetrik

Türbidimetrik

Sayfa başına geri dön

0232 376 11 82

0232 376 11 92

0543 376 11 82

Ofis Telefon:

Ofis Fax:

Whatsapp Hattı:

8901/2 Sokak No: 42/27

Ege Sanayi Sitesi Çiğli - İZMİR

EGE KLOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  ©  Her Hakkı Saklıdır 2018

Tasarım ve Uygulama  FIRAT GÖKER ATÖLYE